Tekeningrassenshow

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPECIAALCLUBS TEKENINGRASSEN KONIJNEN TOT HET INSTELLEN VAN DE “GEZAMENLIJKE TEKENINGDIERGROEP”.


Ondergetekenden, voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de hierna genoemde rechtspersonen:

 1. Eerste Nederlandse Papillonfokkersclub

 2. Nederlandse Rijnlander, Eksterkonijn en Japannerclub

 3. Lotharingerclub

 4. Hollanderclub, waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

 5. Nederlandse Russen, Californian en Witte Nieuwzeelander Club

verklaren, ieder namens het bestuur van de door hen vertegenwoordigde speciaalclub, het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 1. deelnemers: de speciaalclubs die door middel van ondertekening aan deze overeenkomst deelnemen;

 2. tekeningras: konijnenras dat door de Standaardcommissie van Kleindier Liefhebbers Nederland is ingedeeld bij de groep Tekeningdieren;

 3. het bestuur: het tentoonstellingsbestuur, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze overeenkomst;

 4. aantal leden van een deelnemer:

 5. voor de deelnemers genoemd onder A tot en met D: het aantal leden van de speciaalclub;

 6. voor de deelnemers genoemd onder E: het aantal leden dat bij deze deelnemer als Russenfokker staat geregistreerd;

 7. Standaardcommissie: de Standaardcommissie van Kleindier Liefhebbers Nederland;

 8. commissie: kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst.


Artikel 2. Doel.

 1. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van de belangstelling voor tekeningrassen.

 2. Om dit doel te bereiken wordt jaarlijks aan het eind van het tentoonstellingsseizoen een Tekeningrassenshow georganiseerd.

 3. Op deze Tekeningrassenshow is het tentoonstellingsreglement van de Federatie voor Kleindierenteelt van toepassing.


Artikel 3. Bestuur.

 1. De organisatie van deze Tekeningrassenshow wordt opgedragen aan een tentoonstellingsbestuur, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke deelnemer. Het bestuur wordt aangeduid  met de naam Gezamenlijke Tekeningdiergroep. De Gezamenlijke Tekeningdiergroep is niet zelf  een vereniging en heeft geen rechtspersoonlijkheid.

 2. Elke deelnemer wijst uit het bestuur van zijn eigen speciaalclub één vertegenwoordiger aan die zitting neemt in de Gezamenlijke Tekeningdiergroep. De functies worden door het  bestuur onderling verdeeld.

 3. Aan de Gezamenlijke Tekeningdiergroep kunnen vertegenwoordigers deelnemen van speciaalclubs van de door de Standaardcommissie erkende tekeningrassen.

 4. De bestuursleden van de Gezamenlijke Tekeningdiergroep leggen over hun handelen en over de besluiten van het bestuur verantwoording af aan de door hen vertegenwoordigde speciaalclubs.


5. Het bestuur vergadert jaarlijks in beginsel op de eerste dinsdag van april en op de eerste
    dinsdag van november.

6. De werkelijk gemaakte onkosten door de bestuursleden kunnen worden vergoed.
    Reiskosten kunnen worden gedeclareerd volgens het tarief dat door de Federatie
    Kleindierenteelt is vastgesteld.

Artikel 4. Middelen.

 

 1. De deelnemers leggen als startkapitaal elk een vast bedrag van €  22,69 in, vermeerderd met een bedrag van € 0,45 per lid.
 2. Ter uitvoering van lid 1 zijn in 1995 door de deelnemers genoemd onder A tot en met E de volgende bedragen ingelegd:
  speciaalclub vast bedrag op basis van aantal leden totaal bijdrage
  A € 22,69 €  36,76 €  59,45
  B € 22,69 €  32,67 €  55,36
  C € 22,69 € 112,08 € 134,77
  D € 22,69 €  93,02 € 115,71
  E € 22,69 €  32,22 €  54,91
 3. De onder lid 2 genoemde bijdragen worden op enig moment aan de deelnemers terugbetaald. Tot terugbetaling wordt niet overgegaan, indien een bedrag van minder dan €  2.000,-- in kas blijft. Terugbetaling kan in één keer of in gedeelten plaatsvinden. Bij terugbetaling in gedeelten ontvangt elke deelnemer een gelijk percentage van de onder lid 2 genoemde bedragen.

 4. De deelnemers zijn, elk naar rato van hun actuele ledental, aansprakelijk voor eventuele financiële risico’s.
 5. Indien en voor zover de kas het toelaat, worden winsten uitgekeerd aan de deelnemers, naar rato van hun actuele ledental en rekening houdend met het aantal jaren dat wordt deelgenomen. Na uitkering van een winstdeling dient een bedrag van ten minste € 2.000,- in kas te blijven.

 6. Jaarlijks wordt door de penningmeester vóór 1 april een financieel verslag opgesteld van het afgelopen boekjaar.

 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.


Artikel 5. Kascontrolecommissie.

 1. Het financieel verslag, genoemd in artikel 4, lid 6 wordt jaarlijks onderworpen aan een kascontrole.Jaarlijks wordt een commissie ingesteld die wordt belast met de kascontrole. De commissie bestaat uit twee leden die niet zelf lid mogen zijn van het tentoonstellingsbestuur.
 2. De leden van de commissie zijn het eerste jaar afkomstig uit de onder A genoemde deelnemer en vervolgens in het volgorde waarin de deelnemers zijn vermeld.
 3. De commissie brengt jaarlijks in beginsel op de voorjaarsvergadering aan het bestuur verslag uit van haar werkzaamheden.
 4. Het bestuur zendt een afschrift van het financieel verslag, vergezeld van het verslag van de kascontrolecommissie, toe aan de deelnemende speciaalclubs.


Artikel 6. Uittreding van deelnemers.

 1. Bij tussentijdse terugtreding van een deelnemer heeft deze geen recht op terugbetaling van de inleg of van een winstuitkering en blijft gedurende één jaar na de datum van terugtreding naar rato van het actuele ledental aansprakelijk voor eventuele financiële risico’s.
 2. De deelname aan deze overeenkomst eindigt, indien het betreffende ras niet langer als tekeningras wordt erkend door de Standaardcommissie.


Artikel 7. Overige bepalingen.

 1. De deelnemers zenden jaarlijks vóór 1 december aan de secretaris of de penningmeester de adresstickers van hun leden, tenzij de deelnemers het vraagprogramma zelf verzenden.

 2. Het bestuur kan, indien en voorzover de deelnemende speciaalclubs daarmee instemmen, fokkers van rassen die niet behoren tot de deelnemers, uitnodigen om aan de Tekeningrassenshow deel te nemen. Zodanige deelname kan alleen plaatsvinden in een aparte klasse en met een eigen prijzenschema.


Artikel 8. Slotbepalingen.

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van ondertekening door de laatste speciaalclub.

 2. Bij ontbinding van deze overeenkomst wordt het kassaldo aan de deelnemers uitgekeerd naar rato van hun actuele ledental en rekening houdend met het aantal jaren dat wordt deelgenomen.

 3. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2001 en gewijzigd in de vergaderingen van 12 november 2002 en 27 oktober 2009.


   

   G.E.A. Grooten,                                                                       H.W. Grievink,
    voorzitter                                                                                 secretaris       

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd